ФОРМУЛЯР

за упражняване правото на отказ от договора

(попълнете и изпратете настоящия формуляр, единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

До „Холи център“ ЕООД, ЕИК:201477444, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 15, e-mail: office@aestheticbg.com

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*:

Имена на получателя: ……………………………………………………………………………………………………………….

Номер на поръчка:…………………………………………………………………………………….. Поръчано на* / получено на*: ………………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите: гр. /с ………………………………………………………, кв. ………………………, ул………………………… №………., бл. ………, вх……….…, ет…..……., ап…………..

Телефонен номер:………………… Електронна поща:………………………………….……………

 

Информация относно упражняване правото на отказ от договора Стандартни указания за отказ:

  1. Право на отказ от договора от разстояние.
  2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни. III. Срокът за отказ е 14 дни считано от „датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.“ или когато сте поръчали много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно от „датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.“. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, изпратено по пощата или електронна поща. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
  3. Попълнете Вашето име, адрес и ако имате такива, телефонен номер и адрес на електронна поща.
  4. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. „Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на нас на адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 15, телефон ……, като същите да бъдат придружени от копие на този попълнен формуляр, както и от съпътстващите продукта документи /касова бележка, товарителница, стокова разписка, гаранционна карта/, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
  5. Потребителят няма право на отказ от договора в случаите на:

– доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; – за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

– за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

– Правото на потребителя да върне закупения продукт е НЕПРИЛОЖИМО по отношение на ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ и МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ.

 

………………………                                                                                  …………………………………….

/Дата/                                                                                         /Подпис на потребителя/